فرش ماشینی

 

نخ فرش ماشینی

خاب فرش ، تارفرش ، پودفرش